Айымньы: 31 эбэтэр Печкин-онлайн

16 февраля, 2014 в 6:17
Печкин

Ханнаҕыный, эн, отут биир?

(«Отут биир эбэтэр Печкин-онлайн» сэ´энтэн бы´а тардыы)

 

Кµн уґаан, саас диэки салаллыбыт. Киґи хара±а саатыахча. ТаІара дьиэтин кімµс куупаллара бу умайан барыахтыы кыыґаллар. ТаІараґыт да буолбаппын. Киирэн аньыыбын-харабын этэн, чэпчиэм этэ буолла±а. Оннук манна гыналлара дуу, киинэ±э эрэ оннук дуу? Билиммиккин милииссийэлэргэ тыллаабаттара буолуо дуо? Бары-барыта тиэрэ эргийбит кэмигэр киґи кимиэхэ да эрэммэт.

Киин уулусса±а киґи эрэ илэ мэнээк. Ким-кимин таайа оонньоон, саатыахха сіп. Мин суруйааччы эбитим буоллар, сµґµіт сµнньµн, дьоруой арааґын уулуссаттан булуом этэ. Ити дьонтон ким эрэ печкинец буолуо. Ба±ар, 31 ааґан иґэрэ буолуо. Ким буолуой, 31? Ба±ар, бу киґи, эбэтэр оол ыксаан ахан иґэр киґи. Бартыбыаллаах, барсеткалаах, киэпкэлээх, бейсболкалаах. Ким ба±арар 31 буолуон сіп.

Мин феномеммын ким эмэ хаґан эмэ хатылыыр дуу, суох дуу. Таптыыбын, таптыыбын, онтум сыппаабат. Јссі эбиллэн иґэргэ дылы. Кэґэйэбин, кэґэйэбин, син биир ол уомукка киирэ турабын.

   Оттон Мин дьиэбэр баар киґи? Кинини то±о ким да сµтµктээбэтий? Хаґыс кµнэ буолла? Кірдµµр кэм да кэллэ±э. Ґс суукка ааста±ына дииллэрэ. Бµгµн µґµс суукката. Онон, сарсыІІа диэри отбуой. СарсыІІаттан милииссийэлэр сµпсµгµрбµтµнэн барыахтара. Ким эрэ сµппµтµн туґунан сайабылыаньа сарсын киириэ. Ону билбит киґи. Милииссийэ±э µлэлиир киґи наада. Ким дэтэктиип иґигэр киирэргэ іссі бэлэмий? Баґаам буолуо. Кууруґунньусса хаайыы µлэґитэ.  Ол да буоллар, син кими эмэни билэрэ буолуо. Тугу эрэ тобулуохха наада. Чэ, билиим да±аны – ким сµппµтµн. Ким мин дьиэбэр баарын да±аны. Онтон? Суруйааччы бантааґыйатын баарыґын тиириэххэ наада. Буот! Онно барар эбиппин. Уонна ханнык эрэ 31-ри кірдіін уулуссаны мээрэйдии сылдьыам дуо? Украинскай борщ харахпар кістір. Наадалаах ба±айы киґи хайа эрэ диэки айанныыбын.

Јр гыныыґыбын дуо – Суруйааччыга тиийэ охсобун. Украинскай борщ оннугар сылгы хаттата диэн, хаґата диэн, тоІ диэн – ырай оло±о диэтэ±иІ. Эдэр Суруналыыс аччык киґи эрэ кµттµіннээ±и суруйар диэн куолулуур. Бэйэтэ аччыктаабыта кістµбэт. Суруйааччы µчµгэйдик олорор µйэтэ µµнэн эрэрэ буолаарай? Оччотугар мин эмиэ эрэйдэнэн кірбµт киґи дуу. Талаан суо±а туох буолуой, онноо±ор буолуохтар суруйаллар.

Ас киэнэ амтаннаа±а, сэґэн киэнэ ааттаа±а. Суруйааччы хаама сылдьар энциклопедия курдук. ЭІин кинигэ киниэхэ баар. Мэнээк «чтиво» µґµі, барыта ійдііхтір эрэ аа±ар кинигэлэрэ.

— Барытын олохтон сµлэн ылыахха буо. Тугун эмиэ ійµ сыґан, — мин куолулуур уочаратым.

— Дьэ?

— Бу кµннэргэ ким сµппµтµн билиэххэ. Турууп кимэ билиннэ±э ол.

— Реалити сэґэн буолар дуо, оччо±о?

— Буоллунууй, арааґыгар оннук да буоллун ээ. Олох баар улуу ааптар диэн.

— Сіпкі этэ±ин, — Суруйааччы санаатынан ыраатар.

— Ону билэр туох уустуктаах µґµ, — Суруйааччым тіліпµін µіґэ тµґэр.

— Тохтоо!

— Эмиэ то±о?

— Сарсын.

— То±о?

— Сарсын µґµс суукката ааґар.

— Эн суруйа±ын дуу, мин дуу? Эн олох эрдэттэн дэтэктиип суруйарга санаммыкка дылыгын.

— Мин ааптар быраабын былдьаспаппын. Кіннірµ консультаммын.

— Сібі, — Суруйааччы мах бэрдэрэр.

Аґара оонньоон алдьархай буолаарай.

— Оччо±о били печкинецтэри сыымайдыахха.

— Эн чахчы ким розыска±а бэриллибитин билэр кыахтааххын дуо?

— Онноо±ор буолуо±у билиэххэ сіп.

 Саха Маринината манна саґа сытар эбит дии диэххэ айылаах.

— Перикл диэн кимий?

— Кини эрэ сирэйдээх, хоґуой да буоллар харахтаах, — мин киґибин ойуулубун.

Тылбынан фоторобот оІоробун. Киґим олох стенографистка курдук бэчээттээн талыгыратар. Сайдан киґиІ бэчээттиир массыыналаммыт.

— Ама биир кімпµµтэри ылар кыа±ыІ суох дуо? СынньалаІ буолуо этэ. Онноо±ор мин ноутбуктаахпын.

— Ээ, ол сэби сатаабаппын. Ґірµйэхтии илиибинэн. Астык курдук, санаабар. Ол ійдііх массыына±а эрэннэххэ, илии соттон хаалыахха сіп. Сканер диэммит?

Бу дьахтар ійі то±о сµрэй, барытын тиґэ сылдьар эбит. Мин биир-биир печкинецтэри кµірэтэбин. Ким да умнуллубата ини:

— 31 котоку;

— Сканер;

— Сµрэхпэр сµрэ±иІ сылааґа;

— Похоть;

— Юстас;

— СлужбаК.

— Бу дьонтон биирэ турууп, биирэ ілірµіхсµт буолуон сіп, — Суруйааччы биэрсийэлиир.

Ааптарым айан кэбиґиминэ, мин оонньуум быраабылатын ылынан, улахан эрэйгэ тµґээри гынна.

— Ал±ас ілірµµ буолуон сіп. Соруйан ілірін баран хаар анныгар кистээн кэбиспэккэ, эмиэ то±о эн дьиэ±эр а±ала туруохтарай. Эйигин іґµіхтэрин иґин, эн диэн не велика птица.

Атын кэмІэ іґµргэниэ эбиппин. Билигин буолла±ына, эн чиэрбэ±ин да диэтэр сібµлэґиэх курдукпун. Мин букатын туочука буоларга да бэлэммин. Мин суохпун. Мин кіннірµ кинигэ бэрсэнээґэбин. Мираж, галлюцинация µґµбµн.

— Дьэ сотору «подснежниктар» кµірэйэр кэмнэрэ. Милииссийэлэргэ саас диэн тµбµктээх кэм. Хаар анныттан хас сµппµт киґи кістµі биллибэт.

Субуотка±а киирбэт чахчылары кини билэн эрдэ±э.

— Ал±ас ол то±о мин дьиэбэр іліріллір. Миигин былдьаспыттар диэ±и омуота бэрт, баайбар ымсыыран киирбиттэр диэ±и эмиэ остуоруйа курдук.

— Печкин, — Суруйааччы ійі сµр кµµскэ µлэлиир.

— Мин туочукабын, — мин бэйэбин бэйэм кµппµнµістµµ сатыыбын.

— Эн ПечкиІІэ киирэІІин туох эрэ кэмбинээссийэ±э сіп тµбэспиккин.

— Даа?

— 31 диэн кимий?

— Ону мин хантан билэбин.

Салгыы киґибин кµіттээн биэрэбин.

— Печканан суруйсубуккут. Тіліпµіннэспиккит.

— Уонна то±о тугу да ійдіібіппµнµй?

— Ба±ар, эн буолбата±а буолуо.

— ?

— Тібінµ µлэлэтиэххэ наада. Эн дьиэ±эр хайдах эрэ киирэллэр.

— Хайдах? Мин утуйа сытабын. Тимир аан хатыылаа±ын таґынан, иґиттэн олуурдаах.

— Чэ, ити диэн деталь. Бакаа ону тыытымыахха. ПечкиІІэ киирэр парольгун.

— Ноутбукпар сохраненнай, баттаатыІ да киирэ±ин. Таах да, мин никпын билэр буоллахтарына.

— Буот! Јссі биир деталь ити кэллэ. ЭН НИККЫН билэр киґини уорбалыахха сіп.

— Печкинецтар.

— Уонна ким билэрий?

— Икки кыыс. Кинилэр мин дьиэбин билбэттэр. Биир кууруґунньуссам. Кини тыа±а олорор. ОнтуІ иґэ-таґа учуутал. Хайаан.

— Кµнµµлээн.

— Эс, наґаа дии. Периклга кµнµµлээн, тµµннэри Таатта курдук дойдуттан кэлэ турар дуу?

— Иґэ-таґа учуутал диигин. Олоххо араас буолар. По блату алиби анатаары гына±ын дуо? Эбэтэр учительскай неприкосновенность дуу? Бары биир балаґыанньалаахтар.

— Ээ.

— Периклга кµнµµлээбит буолла±ына, то±о Периклы ілірді? Иккиэммитигэр тиксибэтин диэн дуо?

— Эс, Перикл буолбатах этэ.

— ?

Суруйааччы сулус курдугунан кірбµтµгэр биирдэ бабат диибин. Аґа±ас айахтаахпыттан айа±а киирэн биэриэм буолла±а.

— Ол хоґуой киґи былдьаґыах киґитэ µґµ дуо.

— Оччо±о 31 дуо?

— Суох, кини эрэ буолбатыныый. Кини тыыннаах эрэ буоллун.

— Таак, таак, — Суруйааччы бантааґыйатыгар бµгэр.

31, эн кимІиний, 31? То±о саатар отут биирий? Сааґа отут биир диэ±и ыспыраапкалырагар отут а±ыґа диэн этэ. Јйбір оІорон кірін манньыйыахпын, мин бантааґыйам балыыІка буолла±а. Кістµбэт киґини хайдах таптыахха сібµй? ТаІара эмиэ кістµбэт дии. Ким эрэ сирэйин уларсан, уйан уобарас гынан, сµрэхпэр чугас илдьэ сырыттарбын дуу.

Мин улам уоскуйан, улам уоскуйан иґэбин. ДьиІнээхтии кинигэ иґигэр киирэн хаалбыттыы. Ааптар айбыт аан дойдутугар ал±аска аараан хаалбыт са±а сананан баран олоробун буо.

— Ханна бааргыный? Дэтэктиип иґигэр дуо? – Суруналыыс эрийэн санаам иґигэр киириэхчэ.

— Онно буолумуна. Эн эмиэ.

— Кэл миэхэ! Бэрэски буґардым.

Бµтэґигин олорор диэн арааґынан хада±алаатахтара дуу. Бэрэски диэн кµµстээх аргумент. Ама аккаастаныам дуо.

— Эн салгыы сайыннар. Мин олох диэн киинэттэн саІа идиэйэ сомсо барыым.

— Ээ, — Суруйааччы миигин умнубута ырааппыт быґыылаах.

Онон туґанан элэс гынабын. Дьµігэм бэрэскитэ минньигэс буолааччы. Оруобуна биэс сµµстэ охсо𠵴µ. Тиэстэ кытары математика±а бас бэринэр. Олох диэн оґуобай устуука. Ону ситэ туґанымына. Эс, мин тыыннаахпын эбээт. Ол аата, барыйаан баар. Олоруохха. Бµтэґигин да буоллар. Бэрэски сиэбит ама оло±у сириэ дуу.

Биэс сµµстэ охсуллубут бэрэски ааттаах. Дьµігэм чэйэ да ураты минньигэс. Сорох тугу да тумалаабытын иґин чэйэ уу-судураай курдук. Дьиэтэ да ырааґа. Сыллата кыра о±олоро олох саллаат курдуктар – барыта орун-оннугар, бэрээдэк. Мин ньиэмэс сиэрдээхпин диир буоллахпына, Суруналыыс дьиэтигэр киирдэххинэ букатын Германия±а кэлбит са±а санана±ын. Иґэ-таґа бэрээдэк тугу сэґэргиир эбит.

— Биир дьикти баар. Ба±ар, ити дэтэктиипкитигэр наада буолаарай, деталь быґыытынан.

— Дьэ эрэ.

— Улахан кыыґым бµгµнµ быґа биири лэбэйдээтэ.

О±ото тылламмытын иґитиннэрээри ыІырбыт дуу.

— Чµічэ дьиэтигэр киґи баар диир.

— Хайа чµічэ?

— Эйигин этэр буо.

Арба, мин номнуо чµічэ этим дуу. Биллибэтинэн эмээхсин дэнэрим эрэ хаалла±а.

— Јлбµт киґи диир.

— Эс, кини хантан билэр, — айахтаппыппыт истэн эрэ хаалабын.

— Ити о±о биир дьиктилээх. Биирдэ эмиэ итинник курдук тылламмыта. Чµічэ Ася уола ілбµт диэн. Подъезка та±ыста да итинник диирэ. Ити техэтээс баар дии. Ол аттыгар кэллэ да итинник диирэ.

— Ону?

— Хас да хонон баран айдаан бі±іті буолбута. Милииссийэ да милииссийэ.

— Ноо!

— Сыт тахсан, техэтээґи астарбыттара – киґи ілі сыта𠵴µ. Букатын харааран хаалбыт µґµ.

— Подъезкыт хатаммат этэ дуо?

— Оччолорго суох. Ол эрэ кэнниттэн ити домофон туруорбуттара.

— Оттон кыыґыІ?

— Онтон ыла ілбµт киґи дии илигэ. Бµгµн эрэ.

Мин о±ону саІа кірбµттµµ одуулаґабын. «Чµічэ ілірбµт» диэбэтэ±эр махтал. Јті кірірі буолуо дуо? Оччо±о Мин алибим кини! Хайаан мин киґи тыыныгар туруомуй. Кус сµрэх.

— То±о итинник диэбитэ буолуой? – Суруналыыс ык да ык.

Быґа эфиргэ олорор курдукпун. Јссі ханна эрэ камера кистэммитэ буолуо.

— Чµічэ дьиэтигэр ілбµт дьээдьэ баар, — о±о ча±аара тµґэр.

Мин биэс сµµстэ эллэммит бэрэскигэ хара сыґабын.

— Чахчы дуо? – Суруналыыс о±отуттан ыйытар эрэ, миигиттэн эрэ.

— Аґаа, — о±о мин диэки кірі-кірі.

— Дьэ, — Суруналыыс миигин эрэ кірір.

— Тугуй? Мин дьиэбэр дуо? Мин дьиэлээх этим дуо?

— Эн тугу эрэ мути гына±ын быґыылаах.

Бары-барыта силиэдэбэтэл буола сатаата±ай.

— Дэтэктииппит суруллуохтаа±ын суруллар эбит. Бэл о±о курдары билэр, — мин атыІІа аралдьыта сатыыбын.

 Тиэмэни уларыта охсон, дьµігэни у±арытыахха наада. Суруналыыс хаанын киллэрдэ±инэ бу кыыс тугу-тугу туойан туруо биллибэт. То±о да талбыт курдук суруналыыстары уонна милииссийэлэри кытта куодарыґабыный?

— Ол туох киґи эбитэй?

— Билбэппин.

— Эн куттамаккын дуо? Ити о±о тугу эрэ биттэнэр. Дэтэктииптии оонньуу сылдьыбыппыт дьиІнээх буолан хаалаарай?

— Ба±ар, ол киґи кимэ да биллибэтэ буолуо. Тіґілііх киґи сура±а суох сµтэрин ким аахпыта баарай. МырааІІа хас киґи хараллыбыта, хаар анныгар хас кистэммитэ биллибэт.

— Мин то±о эрэ наґаа сылайдым.

— Бэ±эґээ утуйуох санааІ суо±а дии. Ол аайы тіліпµінµІ кытары утуйбут дуу?

Кырдьык да±аны, то±о ким да бэґирбэт. Саба тутуохха, тыаґа суохха туруоруохха. Мин суохпун, мин туочукабын, ньэбидиимкэбин µґµ, оонньоон. Айа, сынньаныым. Олох укулаатын уларытар кыа±а суох буоллахпына, саатар утуйбуттаахха баран умна тµґµµм. Таарыйа, Суруналыыс доппуруоґуттан мµччµ кітµім.

— Чахчы утуйа±ын дуо? Эрдэтэ бэрт ээ.

— Сарсыны тиэтэтээри.

— Ол туох бэйэлээх кµнэ µµнэр – сарсын?

— Дьэ ону билбэтим. Тіґітµн да иґин сарсын бµгµннээ±эр туох эрэ ордуктаах буолар.

— Улуу бэссимиис ааттаах аптымыыска кубулуйара дьикти эбит. Сибиэт уларыйаары гынна±а дуу. КиґилэммитиІ буолуо, обургу онто суох сылдьыаІ дуо. Саас кэлбитэ биллэр.

Туох да диэ, кырдьыгы эрэ таарыйыма. Кырдьыкпыт да сымыйа кылдьыылаах, албын аІаардаах. Ээ, хайдах да буоллун. Мин утуйдум.

Таах эрдэ утуйан. Туох µчµгэйи кірµім диэн ыксаабытым буолла. Били сµтэ сылдьыбыт быччаччы кірбµтµм илэ сии сыста. Абааґылара диэн ити буолла±а дуу. Анараа дьиэттэн суоллаан син биир ситтэ±э.

— Баттатан байдыІ дии. Совесть не чиста? – Суруналыыс хара сарсыардаттан хабар±алаары хаайар.

— Били кэпсиир этим дии – быччаччы кірбµт киґи дуу, туох дуу туґунан. Тµµн аайы буулуур, бµтµн олохпун бутуйар.

— Куґа±аІІа буолуо.

— Миигиттэн сыстан, аны эн бэссимиистээри гынныІ дуу?

— Сыґыарыах да киґигин.

— ЭІин µіІІэ эмиэ µірэнээйэ±ин.

— Сэрэнэ сылдьыллыыґы. Кутталлаах киґигин.

Дьµігэбэр дьэ тиийдэ быґыылаах. Киниттэн атын икки ата±ынан куотуо эбит.

— Кинигэ±э киирэр чиэскэ тигистэ±им. Онно арыый атын буолуллара дуу.

Иґэ-таґа сірµ-сіп дэтэктиипкэ ханан кыбыллар. Ол уус-уран баайыыга киґи диэн икки эрэ суортаах — µчµгэй уонна куґа±ан. Суруналыыс хайатыгар киирсэр? Бачча µчµгэй дьахтары утары кірін туран, хайаан куґа±аннарга киллэриэІий. Мин кини курдук уурбут-туппут курдук быґыылаа±ым, кылбалдьыйан кыыс о±о курдугум буоллар, аан дойду эр дьонун эрийэ тэбэн ылыам этэ. Киґим хаарыан хара хара±ын, умсугуйа киґи ууруох уоґун, муус маІан бэйэтин мэлдьэґэр курдук сэмэй. Дьэ буолла±а.

Арба, саІа кµн µµннэ этэ дуу. Ґґµс суукка ааста. Ґлэ чааґа са±аланара буолла. УВД-га дуу, хайа эрэ ГОМ-Іа дуу сайабылыанньа киирэн, ыІырыа уйата милииссийэ систиэмэтэ сонор ааксыйаны са±алыыра бу кэллэ±э. Кинилэр онно µірµйэхтэр. Кими да кірдµµллэрэ кинилэргэ биир. Јлбµтµ кірін імµрбэттэр, эчэйбити кірін эрэйдэммэттэр – иґэ-таґа тимир дьон диэн кинилэр.

Саас кэлэрэ тµргэнэ. Сылын аайы соґуччу, µірµµтэ онон ботуччу. Сааґы кірсір да туґуттан олох олоро сатыахха син. Кµн сырдыга балай эмэ сылытар буолбут. Суруналыыс дьиэтэ бэйэтэ да итии, маІнайгы этээс да буоллар. Киґи тыына-быара ыгыллыах µлµгэрэ. Онно холоотоххо мин дьиэм сылы быґа биир сірµµн.

— Ол киґилэрин µµтµ харайар умуґахха кистээбиттэрин хас эмэ сыл буолан баран, о±олор ал±аска булбуттар. Скотчунан дэлби эрийбиттэр. Киґи кіті±і сылдьарын курдук чэпчэки µґµ. Олох муумуйа буолан хаалбыт µґµ.

Суруналыыс куґа±анын талан кэпсиир кµнэ µµммµт дуу. Миигин µтэн-анньан кірірµн быґыыта дуу? Дьµігэ дьµігэнэн, тібітµн иґигэр тугу сэмээр тиґэрин ким іІійін кірбµтэ баарай.

— Хайаан сытыйбата±а буолуой? Умуґах оґуобай температуралаа±а дуу? – мантан инньэ Суруналыыс кириминээлгэ исписэлиис буолсук.

Умуґах сірµµн. Мин дьиэм сірµµн. Муумуйа Дьиэбин тастан тілµµ-тілµµ ыалы кэрийэ, арай, сылдьыым? Ороскуота бэрт ини. Ол эрээри хаайыыга киирэн хаарыан дьылы-кµнµ барыам кэриэтин, туохха ба±арар сібµлэґиэххэ син. Килиэккэлээх таґырдьа ойуутун одуулуур сµрэ бэрт. Оо, манныкка эрэ тиийиэм дии санаабата±ым. Онноо±ор буолуохтары тµрмэ±э тµІнэри анньаллар. Эн спикер буол, ким буол. Мин диэн ахсааІІа да киирбэт буолла±ым.

— Эн хаайыыттан салла±ын. Ким эрэ кµн сырдыгыттан матта±а. Саас киниэхэ хаґан да кэлбэт, — киммит тыІкыныыр?

Ээ, суобас дуомнаа±ым µідэн тµгэ±иттэн баарын биллэрэ сатаахтыыр. Кинини истэн, УВД-га билинэ сµµрэбин дуо? Тутатына тиийбитим буоллар іссі син этэ. Барыны-бары ітµµктээн, суолу-ииґи бутуйан баран кэлбит диэн биир-биэс тыла суох хаайдахтара ол. СИЗО сииктээх салгына сааскы чэбдик оннугар. Суох, суох! Илэ ійбµнэн ол дойдуга киирэн биэрбэтэх киґи. Бэйэм бэйэбин быыґыыр суолу тобуллахпына сатанар. Уонна кимнээх буолан кимим кімµскµій?

— Дьиэ±эр тэґийбэт буолбуккун дуу? Хаґан эрэ со±отоххунан іІнін байар этиІ дии.

— Оттон киґи уларыйар.

— Миэхэ олор ээ, — Суруналыыс дьэ ыґыктар.

О±о-уруу быыґыгар мин кыбыллыам µґµ. Таах да, истиэххэ µчµгэй. Јлір-хаалар кµІІэ ірµґµйэр киґилээх эбиппин.

Ситинник кµн ыраатар. Суруналыыс биґикки уруккуну-хойуккуну ыатаран, ыраата сыґабыт.

— Кэлэ тарт! – Суруйааччы ыксаабыт.

Тугуй, ким іллі-сµттэ, баґаар буолла дуу?

— Ориентировка! ¤уу, сµрэ±им а±ай Киґи сµппµт! Хаартыска!

Ол аата са±аланна±а.

— СуруйааччыІ дуо?

— Кини, кини. Дэтэктиип µгэнэ. Манна олоруом дуо?

— Оттон мин? – Суруналыыс сайыґыахча.

Киниттэн атын µіскэ киириэ суох эбит. О±олоох-уруулаах киґи туораттан эрэ сылдьыах эбит. Куттаґын ханна гынан кэбиспит ба±айыный? Хаарыан сэмэй о±ону мин буорту гынна±ым дуу?

— Мин ыстанным.

— Оттон кинигэ±э киирэрим?

— Куттаныма, бодурууга, эн ирээтиІ ханна да куотуо суо±а.

 

Сµр тиэтэлинэн айбакаакка барабын. Бµгµн кэлэн хатта да, хаґа да суох – суруйар уххаІІа ас астыы, бэлэмнии сылдьыа дуо.

— Буот! – хайа эрэ принтер тіріппµт кумаа±ытын туттарар.

— Сав. 1972 года рождения. Азиатской национальности. Вышел из дому марта 2010 года и не вернулся. Рост 175 см, среднего телосложения.

— Отут а±ыстаах.

— Аа?

— Биґиэхэ сіп тµбэґэр дии. Симпатичнай эІин.

Онто бµрµчµім. Отут а±ыстаах даа? АхсааІІа мілті±µм манна кытары атахтыыр. Ама 31, эн дуо?!! Кіннірµ кумаа±ыны сµрэхпэр туттабын.

— Уоскуй, эн аґара чугастык ылына±ын дии. Биґиги таптал туґунан хоґоон суруйа𠵴µбµт дуо? Биґиги прозаны суруйабыт. ОнтуІ тоІ ійµ эрэйэр.

Суруйааччы куолута са±аланна. Кумаа±ыга киирбэтэх ордугун миэхэ сыІалыыр. Мин истэргэ дылыбын да, ійµм атыІІа. 31 Эн дуо, ити? То±о? Тууй-сиэ, били киґини илэ кірбµтµм дии. Уонна то±о таайа сатыы турабын. Харах оІорбут фотороботын бу хаартысканы кытары тэІнии тут да бµтµµкэтэ. 31 эрэ буолума дуу

Јйµм дуомун µлэлэтэ сатыыбын. Били киэґэни дуу, тµµнµ дуу умнубут бэйэм, ол сарсыарданы кытары ыґыктаары гыммыппын. Хара±ым тµґэрбит мэтириэтэ ілбіідµйэ быґыытыйбыт. Ол киґи ба±ар отут а±ыґа, ба±ар, тµірт уон а±ыґа буолуо. Сирэйин омооно син майгынныыр курдук. Батта±а хара. Хааґа хойуу. Мунна кыратык сірµістµгэс. Хаартыска±а эмиэ. Киґи µксэ итинник. Оґуобай бэлиэтэ? Сирэйигэр киґи хара±а хатаныах туох да суо±а.

— Атын курдук.

— Эн олох дэтэктиип иґигэр киирэн баран сылдьа±ын дуу? Атын буоллунууй, биґиги айабыт буо. Кими ба±арар КИНИ диэн туруохпут, — Суруйааччы суруйа охсоору ыксыыр быґыылаах.

— Олоххо чугаґа ордук. Эн айан таґаарбыккын ким итэ±эйиэй.

— Киґи барыта кинигэ±э баары итэ±эйэн барда±ына, сµрэ бэрт ини. Кини. Онон бµтэр.

Ааптар бэйэтэ билэр.

— Эн суруй.

— Эн да ійгµн µлэлэт.

— Оттон тугу эппитим барыта сыыґа курдук дии.

— Чэ, чэ, µірэнэн иґиэІ. Суруйааччы буолан тіріібіттір. Туохха барытыгар µірµйэх наада.

Мантан инньэ µірэнээччи дэнэрим буолуо. Киґи эІиІІэ тиксэр.

— Ким кірдµµрµй бу киґини?

— Оттон дьоно буолуо.

— Ойо±о дуо?

— Ойо±о да буолуо.

Отут биирдээх ойохтоо±о биллэр. Кимиэнэ эрэ буолуо. Буолан бµттэ±э. Биэчинэс бас билиитигэр киирдэ±э. Ытаа да ыллаа – киґи уонна тиллибэт. Ким да тиллибэт.

Устунан сµрэ±им ыалдьаары гынна. Туораттан тырагыадьыйалыыбын. То±о туораттан? Мин дии – со±отох туоґу. УВД-га ориентировка оІоґуллан эрэр ини. Мин фотороботум хайа эрэ принтертан тахсан эрэрэ буолуо.

Туочука буолан хаалбыт киґи. Кумуллан-кумуллан баран кирийиэм, куґа±ан кэмнэри аґарыам. Буолуох буолбутун эрэ кэннэ туох да буолбата±ын курдук кµірэс гыныам.

— Уонна туох баар? — диэн унаарытыам.

Дойдулаан хаалбыт киґи дуу? Кэбис, Сунтаар милииссийэлэрэ тіріібµт дьиэбиттэн тараччы тутан ыллахтарына сµрµкэтэ бэрт. Кылааґынньыктарым сирэйдэрэ кытарыа.

Нюркалаабыт киґи дуу? Нерюнгри диэн атын быланьыата тэІэ ини. Біх буолан біскіччµ уойуом. Ким миигин утары кірір µґµ.

Биитэр эдэр сааґым биґигэр – Хабаровскайга тиийэн хаалбыт киґи дуу? Онноо±у кууруґунньуктарбын интэриниэтинэн кірдіібµтµм ыраатта. Онуоха-маныаха диэри онно хор±ойон эриллиэ.

Ол эрэ µґµ дуо – сир киэІ, Арассыыйа диэн аан дойду аґа±ас. Хайа эрэ нуучча дэриэбинэтигэр тиийэн коза ииттэн барбаппын дуо?

То±о ким да эрийбэт? Туочука буолан хаалла диэн киґинэн да аахпат буоллулар дуу?

 

16 февраля, 2014 Главные новости

Добавить комментарий

*